Home » antalya escort » alanya escort bayan » Senin İçin Soyundum – 3 –

Senin İçin Soyundum – 3 –

Alanya ufak escortGumii§ rengi kravati ile goz alici beyazliktaki gomleginin yalin renksizligi o mtithi§ mavi gozbebeklerini iyice ortaya gi-kanyordu. Onu orada oyle, ceketinin oniinii agmi§ ve ellerini rahatga pantolon ceplerine daldirmi§ haliyle gormek, varli-gindan bile haberdar olmadig^m bir duvara toslamak gibiydi.

Oldugum yerde kalakaldim. Baki§larim, hatirladigimdan da garpici olan adama per<;inlenmi§ti. Hayatimda hig boyle-si saf bir siyahlikta sag gormemi§tim. Saglari parlakti ve ha-fifge uzun oldugundan uglari yakasini supiiruyordu. Bu sek-si sag uzunlugunun yarattigi yaramaz gocuk havasi, onun ba-§arih i§adanu goriintusunu taglandiran bir detaydi, tipki gi-kolatali dondurma kupunun iizerindeki krema gibi. Anneme sorsan, boyle bir sag ancak serserilere ve haydutlara yaki§ir derdi.

O saglara dokunarak gergekten goriindiikleri kadar ipeksi olup olmadiklarina bakmak arzumu dizginlemek igin avugla-nmi kapatip siktim.

Kapilar kapanmaya ba§ladi. Adam one dogru sakince bir adim atip paneldeki bir dtigmeye basarak agik kalmalarini sagladi. “Burada ikimize de yetecek kadar yer var, Eva.”

Anlik sersemligimden gekip gikardi beni bu dumanli ve is-rarci ses. AcLimi nereden biliyordu?

Lobide dii§urdugum kimligimi yerden ali§ini animsadim

sonra. Bir an, birini bekledigimi ve a§agiya bir sonraki asan-sorle inecegimi soylemeyi gegirdim aklimdan ama neyse ki beynim birden gah§maya ba§ladi.

Ne oluyordu bana boyle? Belli ki o da Crossfire’da gali§i-yordu. Onu her gordtigumde kagacak delik arayamazdim ya, hem neden arayacaktim ki? Eger ona bakabilecegim ve seksi-ligini oldugu gibi kabullenebilecegim bir noktaya ula§mak is-tiyorsam onu bir e§yaymi§ gibi kaniksayacak kadar sik gor-memde yarar vardi.

Ya! Miimkiinse tabii!

Asansore bindim. “Te§ekkiir ederim.”

Elini diigmeden kaldirip geri gekildi. Kapilar kapandi ve asansor ini§e gegti.

Onunla ayni asansore binmeye karar verdigime aninda pi§man olmu§tum.

Orada oldugunu bilmek tenimi karincalandiriyordu. Bu kiigucuk alan igin fazlasiyla biiyiik bir gugtii bu adam ve ayaklanmin iizerinde huzursuzca kimildanmama neden olan hissedilir bir enerji ve cinsel gekicilik yayiyordu. Soluklarim da kalp ati§lanm gibi diizensizle§mi§ti. Sanki bu adamdan benim iggiidiisel olarak kar§ilamaya programlanmi§ oldu-gum bir istek siziyordu sessizce ve ben yine agiklanamaz bir §ekilde ona dogru gekildigimi hissediyordum.

“Ilk giiniin iyi gegti mi?” diye sormasiyla irkildim.

Sesinin tinisi ba§tan gikarici bir ritimle sardi beni. Ilk gii-num oldugunu nereden bildi peki?

“Gayet iyiydi” diye yanitladim diiz bir sesle. “Sizinki na-

Slldl?”

Baki§larinin profilimde dola§tigini hissettim ama dikkati-mi asansoriin mat aliiminyum kapilarina vermeye gayret et-tim. Kalbim gogsiimun iginde ko§turuyor, midem deli gibi tit-re§iyordu. Kendimi allak bullak ve formsuz hissettim.

“Oncelikle, benimki ilk guniim degildi” diye yanitladi san-

ki egleniyor gibi. “Ama ba§anhydi. Ve gun ilerledikge daha da guzelle§mekte.”

Bunun ne anlama geldigini kestiremeyerek ba§imi salla-dim ve zar zor guliimsemeyi ba§ardim. Asansor on ikinci kat-ta yavasjladi ve kendi aralarinda heyecanla muhabbet eden iiQ ki§ilik bir arkada§ grubu bindi. Onlara yer agmak igin ge-riye kayip Bay Gizemli ve Tehlikeli’nin kar§isindaki ko§eye gekildim. Yalmz, ayni anda o da yana dogru bir adim atti. Demin oldugumuzdan daha yakin oluvermi§tik birdenbire.

Miikemmel §ekilde dugiimlenmi§ kravatini diizeltti ve bu-nu yaparken kolu koluma siirtiindu. Derin bir soluk aldim ve onumiizdekilerin konu§masina odaklanarak onun varligi-nin bende yarattigi o keskin hisse kulak asmamaya gali§tim. Kolay degildi. O kadar oradaydi ki. Tarn orada. Biitiin ku-sursuzlugu, yaki§ikhhg^ ve o enfes kokusuyla. Du§iincelerim ahp ba§ini gitti ve kendimi o takim elbisenin altindaki be-denin sertligini, o bedenin benim bedenime degmesinin vere-cegi hissi, doganin o bedene neler bah§etmi§ -ya da belki de bah§etmemi§- olabilecegini hayal ederken buldum…

Lobiye vardigimizda oyle rahatladim ki neredeyse bir inil-ti gikacakti agzimdan. Asansoriin bo§almasini sabirsizlikla bekledim ve ilk firsatta ileriye dogru bir adim attim. Adamin eli kararli bir hareketle belimin arkasina yerle§ti ve o da be-ni yonlendirerek yanimda yiiriimeye ba§ladi. O kadar hassas bir yerime dokunmasinin verdigi his biitiin bedenime yayildi dalga dalga.

Turnikelere vardigimizda uzakla§an eli bende tuhaf bir yoksunluk duygusu birakti. Ona bakip aklindan ge^enleri okumaya gali§tim; o da bana bakiyordu ama yiizii hi^bir §eyi a^ik etmiyordu.

“Eva!”

Lobideki mermer stitunlardan birine yaslanmi§ kendi ken-dine takilan Cary’yi gormemle birlikte her §ey degi§iverdi.

30

Upuzun bacaklarina gok yaki§an bir kot ile gozlerinin ren-gini agiga gikaran agik ye§il, bol bir kazak giymi§ti. Lobideki herkesin gozii resmen ondaydi. Ben ona yakla§irken yava§la-yinca seks tanrisi yanimizdan gegip gitti ve doner kapilardan gikip, akici bir hareketle onceki ak§am yolun kenarinda gor-dugiim §oforlii siyah Bentley’nin arkasina bindi.

Cary bir lslik galdi arabanin arkasindan. “Vay vay! Ona baki§indan anladigim kadariyla bana soziinti ettigin herif ol-mali bu, oyle mi?”

“Sorma. Ta kendisi.”

“Birlikte mi gali§iyorsunuz?” Cary koluma girip sabit kapi-larin birinden sokaga gikardi beni.

“Hayir. ” Kaldirimda durdum ve sagimizdan solumuzdan gegen yayalarin ortasinda ona yaslanarak ayagimdaki topuk-lulari yiiriiyu§ ayakkabilarimla degi§tirmeye giri§tim. “Kim oldugunu bilmiyorum ama bana ilk guniimun nasil gegtigini sorduguna gore ogrensem iyi olacak.”

“Evet…” Siritiyordu. Ben beceriksizce tek ayagimin iis-tiinde sekerken dirsegimden tutarak destek oldu bana. “Bu adam ortalikta dola§irken i§ yapabilen varsa helal olsun. Bir an devrelerim yandi sanki.”

“Eminim herkese oluyordur aymsi.” Dogruldum. “Gidelim. Bir igkiye ihtiyacim var.”

Ertesi sabah uyandigimda kafatasimin arkasinda hisset-tigim zonklama, §arabi biraz fazla kagirmi§ olmamla dalga geger gibiydi. Her §eye ragmen, asansorle yirminci kata gi-karken dii§undum de, ak§amdan kalmi§ oldugum igin o ka-dar da pi§man degildim. Ya alkolii fazla kagiracaktim ya da vibratoriime ba§vuracaktim ama ba§roliinde Gizemli ve Tehlikeli’nin oldugu pil destekli bir orgazma tamah edecegi-me oliirdiim daha iyi. Gergi beni gozumii dondiirecek kadar azdirdigini bilecegi ya da bilse bile bunu umursayacagi yoktu

Cevap bırakın