Home » Posts taggedAlanya kapalı escort

Senin İçin Soyundum – 3 –

Gumii§ rengi kravati ile goz alici beyazliktaki gomleginin yalin renksizligi o mtithi§ mavi gozbebeklerini iyice ortaya gi-kanyordu. Onu orada oyle, ceketinin oniinii agmi§ ve ellerini rahatga pantolon ceplerine daldirmi§ haliyle gormek, varli-gindan bile haberdar olmadig^m bir duvara toslamak gibiydi. Oldugum yerde kalakaldim. Baki§larim, hatirladigimdan da garpici olan adama per<;inlenmi§ti. Hayatimda hig boyle-si saf bir siyahlikta sag gormemi§tim. Saglari parlakti ve ha-fifge uzun oldugundan uglari yakasini supiiruyordu. Bu sek-si sag uzunlugunun yarattigi yaramaz gocuk havasi, onun ba-§arih i§adanu goriintusunu taglandiran bir detaydi, tipki gi-kolatali dondurma kupunun iizerindeki krema gibi. Anneme sorsan, boyle bir sag ancak serserilere ve haydutlara yaki§ir derdi. O saglara dokunarak gergekten goriindiikleri kadar ipeksi olup olmadiklarina bakmak arzumu dizginlemek igin avugla-nmi kapatip siktim. Kapilar kapanmaya ba§ladi. Adam one dogru sakince bir adim atip paneldeki bir dtigmeye basarak agik kalmalarini sagladi. “Burada ikimize de yetecek kadar yer var, Eva.” Anlik sersemligimden gekip gikardi beni bu dumanli ve is-rarci ses. AcLimi nereden biliyordu? Lobide dii§urdugum kimligimi yerden ali§ini animsadim sonra. Bir an, birini bekledigimi ve a§agiya bir sonraki asan-sorle inecegimi soylemeyi gegirdim aklimdan ama neyse ki beynim birden gah§maya ba§ladi. Ne oluyordu bana boyle? Belli ki o da Crossfire’da gali§i-yordu. Onu her gordtigumde kagacak delik arayamazdim ya, hem neden arayacaktim ki? Eger ona bakabilecegim ve seksi-ligini oldugu gibi kabullenebilecegim bir noktaya ula§mak is-tiyorsam onu bir e§yaymi§ gibi kaniksayacak kadar sik gor-memde yarar vardi. Ya! Miimkiinse tabii! Asansore bindim. “Te§ekkiir ederim.” Elini diigmeden kaldirip geri gekildi. Kapilar kapandi ve asansor ini§e gegti. Onunla ayni asansore binmeye karar verdigime aninda pi§man olmu§tum. Orada oldugunu bilmek tenimi karincalandiriyordu. Bu kiigucuk alan igin fazlasiyla biiyiik bir gugtii bu adam ve ayaklanmin iizerinde huzursuzca kimildanmama neden olan hissedilir bir enerji ve cinsel gekicilik yayiyordu. Soluklarim da kalp ati§lanm gibi diizensizle§mi§ti. Sanki bu adamdan benim iggiidiisel olarak kar§ilamaya programlanmi§ oldu-gum bir istek siziyordu sessizce ve ben yine agiklanamaz bir §ekilde ona dogru gekildigimi hissediyordum. “Ilk giiniin iyi gegti mi?” diye sormasiyla irkildim. Sesinin tinisi ba§tan gikarici bir ritimle sardi beni. Ilk gii-num oldugunu nereden bildi peki? “Gayet iyiydi” diye yanitladim diiz bir sesle. “Sizinki na- Slldl?” Baki§larinin profilimde dola§tigini hissettim ama dikkati-mi asansoriin mat aliiminyum kapilarina vermeye gayret et-tim. Kalbim gogsiimun iginde ko§turuyor, midem deli gibi tit-re§iyordu. Kendimi allak bullak ve formsuz hissettim. “Oncelikle, benimki ilk guniim degildi” diye yanitladi san- ki egleniyor gibi. “Ama ba§anhydi. Ve gun ilerledikge daha da guzelle§mekte.” Bunun ne anlama geldigini kestiremeyerek ba§imi salla-dim ve zar zor guliimsemeyi ba§ardim. Asansor on ikinci kat-ta yavasjladi ve kendi aralarinda heyecanla muhabbet eden iiQ ki§ilik bir arkada§ grubu bindi. Onlara yer agmak igin ge-riye kayip Bay Gizemli ve Tehlikeli’nin kar§isindaki ko§eye gekildim. Yalmz, ayni anda o da yana dogru bir adim atti. Demin oldugumuzdan daha yakin oluvermi§tik birdenbire. Miikemmel §ekilde dugiimlenmi§ kravatini diizeltti ve bu-nu yaparken kolu koluma siirtiindu. Derin bir soluk aldim ve onumiizdekilerin konu§masina odaklanarak onun varligi-nin bende yarattigi o keskin hisse kulak asmamaya gali§tim. Kolay degildi. O kadar oradaydi ki. Tarn...
Devamını Oku